Vereniging

Deze website is eigendom van de feitelijke vereniging Sint-Lievens Alumni.

Contactgegevens:
Sint-Lievens Alumni
Kasteelpleinstraat 31
BE-2000 Antwerpen

Adres maatschappelijk zetel:
Sint-Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31
BE-2000 Antwerpen

Tel.: + 32 (0)3 201 48 80
Fax: + 32 (0-3 201 48 89
E-mail: alumni@sintlievensantwerpen.be

Ondernemingsnummer: Niet ingeschreven in de KBO (feitelijke vereniging)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sint-Lievens Alumni en/of rechthoudende derden. Derden worden vermeld onder de betreffende teksten, afbeeldingen, video- en/of audiobijdragen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Sint-Lievens Alumni levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sint-Lievens Alumni de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Sint-Lievens Alumni kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sint-Lievens Alumni geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sint-Lievens Alumni kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Sint-Lievens Alumni verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Sint-Lievens Alumni hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de activiteiten en aankondigingen van Sint-Lievens Alumni. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft elke alumnus die zijn gegevens vrijwillig aan SInt-Lievens Alumni bezorgt, het recht om:

- Een kopie te ontvangen van alle of een deel van zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens met het oog op transparantie en dataportabiliteit.
- Een verbetering aan te vragen van alle of een deel van de opgeslagen persoonsgegevens.
- Vergeten te worden en zijn of haar persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk al dan niet permanent te laten verwijderen
- Zijn of haar toestemming voor het gebruik van alle of een deel van de persoonsgegevens in te perken of uit te breiden op welk moment dan ook.

Om uw rechten conform de GDPR (Verordening (EU) 2016/679) te doen gelden, verzoeken we u - op basis van dezelfde wetgeving - een schriftelijke vraag te richten aan alumni@sintlievensantwerpen.be voorzien van een duidelijke kopie van uw identiteitskaart of paspoort (indien van toepassing: recto verso). De kopie van uw identiteitskaart of paspoort dient louter om uw identiteit te controleren en zal na afronding van uw verzoek permanent worden verwijderd.

Sint-Lievens Alumni heeft conform de GDPR een antwoordtermijn van 30 dagen om op uw verzoek al dan niet in te gaan. We behouden ons het recht om uw verzoek te weigeren wanneer het gaat om:
- Geen van de hogervermelde zaken betreffende persoonsgegevens (bijvoorbeeld bedrijfsgegevens).
- Een onredelijke en/of disproportionele vraag
- Een verzoek dat niet onder de GDPR omschreven staat.

SInt-Lievens Alumni zal bij weigering en conform de vigerende wetgeving een duidelijk gemotiveerd antwoord bezorgen. Indien u niet akkoord gaat met deze visie, kunt u zich beroepen op de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

De gegevens die we - op vrijwillige basis en voor zover deze volledig of gedeeltelijk worden bekendgemaakt - van de leden ontvangen en bijhouden zijn: Naam, adres, woonplaats, (geboortedatum), afstudeerjaar, afstudeerrichting, e-mailadres, telefoonnummer, (faxnummer), diploma. Deze lijst is niet limitatief.

Sint-Lievens Alumni kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Deze gegevens worden enkel voor statistische doeleinden bijgehouden en na 30 dagen verwijderd.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Wanneer u de cookies en/of tijdelijke internetbestanden verwijdert op uw computer, zullen deze gegevens opnieuw worden opgevraagd.


Deze disclaimer kan op elk moment en zonder voorafgaandelijke aankondiging of toestemming worden bijgewerkt. Bij bezoek aan de website gaat de gebruiker automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Laatste update: 08.12.2020

(c)
2013-2021 Sint-Lievens Alumni